Leiding speelclub
Sara Van Laethem

GSM : 04 77 04 11 26
E-mail : saravanlaethem@outlook.be

Jonas Van Cutsem

E-mail : Jonasvc2001@gmail.com

Hannah Erard

GSM : 04 72 73 38 07
E-mail : Hannah_erard@hotmail.com